Академия логистики и транспорта
Турдалиева Элмира Долдыбаевна

Turdalieva Elmira Doldybaevna

Senior Lecturer, Master

Email: e.turdalieva@alt.edu.kz

Professional biography

2006-2019 lecturer KazNTU named after K.Satpaev ,
2019 -senior-lecturer ALT “PL”

Education

2001-KazSUIRWL-teacher of English language,
2012- KazSWPU-Master

Publications

1. Использование видеоматериалов в обучении иностранному языку.Хабаршы, Вестник № 4(27) 2019г. МРНТИ:14.35.09 ISSN 2307-7891 Алматы, КазНПУ 2019 Стр.48-52
2.Жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқытудың маңызы мен ерекшеліктері.«Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі – Наука и Жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми журналы, ISSN 2073-333Х, Астана. №9/1 2020. Стр.176-180
3. Жобалау технологиясын қолданудың озық əдіс-тәсілдері.«Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі – Наука и Жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми журналы, ISSN 2073-333Х, Астана. №9/1 2020. Стр.181-183

Приемная комиссия