Академия логистики и транспорта
Даулетова Гулзер Оразбайқызы

Dauletova Gulzer Orazbaikyzy

Teaching assistant, Master of Arts

Email: g.dauletova@alt.edu.kz

Brief (professional biography)

2018-2019 – Specialist of the Department of Religious Studies and Cultural Studies,al-Farabi Kazakh National University

Education

2013-2017 -Bachelor- al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Philosophy and Political Science, specialty Culturology;
2017-2019- Master`s degree- al-Farabi Kazakh National University Faculty of Philosophy and Political Science, specialty Culturology;
2019-2022 -doctoral studies-al-Farabi Kazakh National University Faculty of Philosophy and Political Science, specialty Philosophy;

Participation in scientific projects

Participation in republican fundamental and applied scientific and technical programs on the topics: The role and place of cultural monuments in the modernization of Kazakhstan in the context of the Strategy 2050 (2018-2019).

Publications

1.Қоғамдық сананы жаңғыртудағы әлеуметтік-гуманитарлық білімнің рөлі. «ФАРАБИ ƏЛЕМІ» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары\\
6-9 сəуір 2020 жыл.
2. Issues of Maintenance of National and Cultural Identity at the Stage of Development of Modern Kazakhstani Society. Әлеуметтік-гуманитарлық зерттеу журналы «Аль-Фараби» №04 2020 жыл.
3.Ұлттық сананы зерттеудің әлеуметтік-философиялық тәсілі.«Адам әлемі» философиялық және қоғамдық-гуманитарлық журналы
№1, 2022 жыл.

Приемная комиссия