Академия логистики и транспорта
Утешова Акмарал

Uteshova Akmaral

Senior Lecturer, Master of History-Pedagogy

Email: a.uteshova@alt.edu.kz

Professional biography

2008-2011 College of Law and Economics, lecturer position general education disciplines.
2016-2017 TSATEK College – lecturer history, philosophy, culturelogy.
2017-2019 Kazakh National Al-farabi university f-t history (magistracy)
2019-present Kazakh Academy Transport and Communications named after Tynyshbayev
(history teacher)

Education

2003-2007. KazNU them. Al-Farabi Faculty of History (bachelor)
2017-2019 KazNU them. Al-Farabi Faculty of History (magistracy)

Participation in scientific projects

1. No. AR05133556 “Front and rear gender aspects of World War II / Great Patriotic War in the history of Kazakhstan and Russia” 2018-2019. (executor). KazNUim.al-Farabi

Publications

1.Сущность понятия «Мультикультурализм»Абай атындағы Қаз ҰПУ
Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №2(57)2018, 118-123с
2.Ұлы Отан соғысы тұсындағы қазақтардың ерлігі Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №4 (63) 2019, 9-14б
3.Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әйелдердің ерлігі «Қазақ тарихы» №9 (176), қараша 2019, 35-39б4.Бауыржан Момышұлының әскери – педагогикалық мұрасы Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №3 (66) 2020, 474-478б5.
4. Мультикультурализм ұғымының қалыптасу тарихы Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №2 (69), 2021 84-91 б.6.Формирование мультикультурного облика
Казахстана в годы Великой Отечественной войны Журнал «Primo aspectu» (Россия, ВАК РФ,импакт-фактор РИНЦ 2017-0,130) – 2018-№ 4 декабрь 15-19с
5.Францияда «мультикультурализм» саясатын іске асырудың өзекті мәселелері V Халықаралық Фараби оқулары, Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары Алматы, Қазақстан, 9-11 сәуір 2018 жыл. 262-263б
6.Франциядағы мультикультурализмнің кейбір мәселелрі «Интеграция және модернизация жағдайындағы дүние жүзі тарихы және Еуразиядағы халықаралық қатынастар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 9 акпан 2018 жыл 9.Без малого не было общей победы Материалы XLIV Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика». Том 1. 2020 –апрель, – С.352-355.
7. Қашықтықтан оқыту -күрделі мәселе емес «Үркер» журналы №2 (149) ақпан 2021 жыл 40б. 1.Сущность понятия

Приемная комиссия