Академия логистики и транспорта
Канагатов Манат Канагатулы

Канагатов Манат Канагатулы

Сениор-лектор, магистр гуманитарных наук

Email: m.kanagatov@alt.edu.kz

Профессиональная биография

1.2008 г. -2011 г. Университет Туран, преподаватель.
2.2009-2010 гг. КазЭУ им. Т. Рыскулова, старший преподаватель
3.2011.09-2011.12 гг. Специалист отдела науки КазУМОиМЯ им. Абылай хана.
4.2011-2021 гг. КазАТК им. М.Тынышбаева, старший преподаватель 5. 2021-в настоящее время сениор-лектор АЛиТ

Образование

2003-2007 гг. КазНУ им. Аль-фараби, Аль-Фараби 71, Алматы, Факультет философии и политологии, Раздел “Философия” (красный диплом).
2008-2010 гг. КазНУ им. Аль-фараби, Аль-Фараби 71, Алматы, факультет философии и политологии, отделение “культурология”, магистр гуманитарных наук

Публикации

Эрих Фромның шығармашылығындағы «деструктивтілік» түсінігі Вестник КазАТК.- Алматы, 2013, №2, с.79-84
“Халықаралық академиялық ұтқырлықты дамыту мәселелері. ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ХАБАРШЫ Шығыстану сериясы №1(96), 77-88 бб”
Жаһандық интеграция ұдерісіндегі ұлттық бірегейліктің сақталу мүмкіндіктері V халықаралық Фараби оқулары. Студенттер мен жас ғалымдардың “Фараби әлемі” атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. І том, Алматы, Қазақстан, 9-12 сәуір, 2018 ж. 314-316 беттер
Жаңару идеологиясы және замануи әлем Вестник КазНПУ имени Абая, №2(65) 2020, 363-368 бб.
Релятивизация этических принципов и ее последствия, Вестник КазНПУ имени Абая, 4 (63), 2019, 146-450 бб.

Размер шрифта
Контраст
Приемная комиссия