Select Page

Студенттермен кездесу кестесі

Дипломдауды рәсімдеу бойынша бітіруші кафедралармен «Базалық және қашықтықтан білім беру» институтының қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқитын күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курс студенттерімен Онлайн кездесу.

 

Топтар Уақыты Жауапты
1

УВД-ЖППХ-19-1

УСД-ЖППХ-19-1

УСД-АДА-19-1р

УСД-В-19-1р

УСД-Л-19-1,2

15.02.2022 ж.

Уақыты: 20.30 с

 

«Магистралдық инженерия» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aS1ngHfbbuS03H863-I80xuACqLUf_bz-f2L3FGuCiQg1%40thread.tacv2/1644834353119?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22104d2dba-3efe-45a7-82df-c9964b4012b0%22%7d

2 УСД-ЭЭ-19-1р

16.02.2022 ж.

Уақыты: 19.00 с

«Электрэнергетикасы» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE0ZWNjYWMtOWJjOC00YTIxLWJjZDEtYjAyM2QzZWJlNTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%223269f1f4-c2b6-4b25-90fc-b06a7f15976b%22%7d

 

3

УСД-РЭТ-19-1

УСД-РЭТ-19-2

15.02.2022 г.

Уақыты: 18.00 с

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a31H-jZxiR7nqHhExmaDu-OfdS02eONCNw1FbwiR4iWE1%40thread.tacv2/1644830481784?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22582d6228-9664-4403-9398-e2df0bc24de6%22%7d

4

УСД-АУ-19-1

УСД-АУ-19-2

УСД-АУ-19-3

УСД-АУ-19-4

16.02.2022г.

Уақыты: 17.00 с

 

«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJlNDU0YzQtMDcxYi00ZTk1LWJkNzYtZjNhOGMwOGY3NzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22e95954b3-4ee2-41fb-8170-c965b5117046%22%7d

5

УСД-ОП-19-1

УСД-ОП-19-2

УСД-ОП-19-3

УСД-ОП-19-4

УСД-ОП(ОПКД)-19-1

УСД-ОП(ОПКД)-19-2

 

15.02.2022ж.

Уақыты: 18.30с

«Көлікті пайдалану және тасымалдауды ұйымдастыру»кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNjODhhMGMtMDIxYy00NGY1LTk1NTgtZTA1OGQ3NmI1NTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%2202f17687-cd3f-45ea-a7c6-2ee03dd31e09%22%7d

6

УСД- ПДМ-19-1р

УСД-ААХ-19-1р

17.02.2022ж.

Уақыты: 17.30 с.

«Автокөлік құралдары және тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQHc4sEZU9v4Gvm7NAS3B9-_Jz7GqYXY4NJzK7RfakAM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c077c19-413e-473d-bc88-32e5f8e48f45&tenantId=6805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9

 

7

УСД-ТЛ-19-1

УСД-ТЛ-19-2

15.02.2022 ж.

Уақыты: 20.00 с

Кафедра «Логистика и менеджмент на транспорте»

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVlYzEzZTQtNTczMy00NmIwLWE3ZDYtMjA3MjAwZWZkNTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%220fa104d4-7749-4414-a0b0-a22a75924477%22%7d

 

Студенттермен кездесу кестесі

Базалық және қашықтықтан білім беру» институтының қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқитын күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курс студенттерімен Онлайн кездесу.

Уақыты Жауапты

17.02.2022 г.

Время: 19.30 ч.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alu0UkQPDfIc4qpPjlRv0KZQL5IjoGcAfYJaZKE63Fj01%40thread.tacv2/conversations?groupId=dce5b698-7537-4923-87eb-3b1a2efb51da&tenantId=6805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9

 

Приемная комиссия