Select Page

Құрметті әріптестер!

21-ші маусым 2022 жылы сағат 15.00-де Логистика және көлік академиясында 6D071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығының докторанттары Қаукаров Алтынбек Кубашевичтің және Елшібеков Амандық Мақамбетұлының докторлық диссертациялары бойынша ғылыми семинар өтеді. Ғылыми семинар ашық түрде онлайн/офлайн форматта болады.

Аудитория: 2412

Сілтеме: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDAzMDFiYTgtZDI1NC00MjZlLTliNTctOGM4NTAwY2ZjZTU5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22,%22Oid%22:%22e9293916-41d7-425c-8e14-ac7c17f9fa3b%22%7D

А.К. Қаукаровтың диссертациялық тақырыбы: «Төтенше жағдайлар кезінде зардаптарды жоюға арналған бір шөмішті экскаваторлардың жұмыс органының параметрлерін негіздеу»

А.М. Елшібековтің диссертациялық тақырыбы: «Электржылжымалы құрамдарында энергияны жинақтағышты қолданудың тиімділігін зерттеу»

Приемная комиссия