Академия логистики и транспорта
Андрашева Бұлбұл Хасанқызы

Андрашева Бұлбұл Хасанқызы

Ассистент-оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

Email: b.andrasheva@alt.edu.kz

Білім

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – техника және технология бакалавры, 5В070300- Ақпараттық жүйелер, 2021 ж ;
ҚазҰлтҚызПУ , техника ғылымдарының магистрі, 7M06102- Ақпараттық жүйелер, 2023 ж.

Жарияланымдар

1. Андрашева Б.Х., Мекебаев Н. Нейронды желілерді қолданып сөйлеуді анықтау әдістері. Білім берудің цифрлық трансформациясы: білім, ғылым, өндіріс: Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция материалдарының жинағы. Алматы: Қазұлтқызпу, 2021. – Т. 2. – Б. 361-364.
2. Турганбай К.Е., Андрашева Б.Х., Ердалиева З.У. Особенности алгоритмов машинного обучения. Materials of the XVIII International scientific and practical Conference Conduct of modern science – 2022, November 30 – December 7, 2022: Sheffield. Science and education LTD -58 p.
3. Андрашева Б.Х., Тұрғанбай Қ.Е.Терең нейрондық желілерді пайдалану арқылы сөйлеуді анықтау. «Геомеханиканың және компьютерлік – математикалық модельдеуді оқытудың заманауи мәселелері»: халықаралық ғылыми-практикалық конференция Алматы: Қазұлтқызпу, Физика кафедрасы, 2022 – Б. 317-321 .
4. Андрашева Б.Х. Тұрғанбай Қ.Е. Сөйлеуді тануда жасырын марков модельдерін қолдану жолдары. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.

Приемная комиссия