БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

7М07346-КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ

Білім беру бағдарламасының атауы

7М07346- КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ

Сипаттамасы

Көлік-коммуникация кешені саласында кәсіби бағыттағы жоғары білікті құзыретті мамандарды, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, көлік жүйелері және көліктік құрылыстарды жобалау, салу, техникалық салу техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша ғылымды қажетсінетін өндірістер салаларында ұйымдық-басқарушылық, Талдамалық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық құзыреттерді дамыту

7М07346-Көлік құрылысы білім беру бағдарламасы бойынша өндіріс үшін сұранысқа ие мамандарды даярлау жүзеге асырылады, қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде.

Білім беру қызметін жүргізу үшін:

– жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы (1 «жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері, көптеген оқытушылар басқа мемлекеттік наградалармен марапатталды);

– өндіріспен тығыз байланыс (Сала кәсіпорындарында өндірістік практикадан өту, кафедра филиалдарының өндірісте болуы);

– дамыған зертханалық-техникалық база

Ғылыми дүниетанымның ерекшеліктерін, ғылыми зерттеу әдістемесін біледі. Қазақстан Республикасының көлік секторындағы Ғылым туралы түсінік. Соңғы элементтер және элементтермен негізгі операциялар. Философиялық білімді кешенді зерттеулерде қолдана алады, процестер мен құбылыстарды талдауда қолданыстағы тұжырымдамаларды, теориялар мен тәсілдерді сыни тұрғыдан талдай алады. Пәнаралық зерттеулерді жүзеге асыру дағдыларын, ғылыми-техникалық міндеттерді шешуде идеяларды қалыптастырудың заманауи әдістерін меңгерген.

Физиканың негізгі ұғымдары мен іргелі заңдары туралы білімдерін көрсетеді, физикалық және химиялық құбылыстарды, процестер мен объектілерді теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолданады. Берілген болжамдар мен шектеулер кезінде құбылыстардың, процестердің және объектілердің қарапайым математикалық модельдерін жасау үшін физика-математикалық аппаратты қолданады. Гидростатиканың, кинематиканың, статиканың және қозғалмалы ағындардың динамикасының негізгі заңдылықтарын; термодинамиканың негізгі заңдылықтарын; гидравликалық және жылу алмасу аппараттарының жұмыс принциптерін білуді көрсетеді. Өндірісте гидравликалық құрылғылар мен жылу қондырғыларын қолдана алады.

Педагогикалық зерттеуді құрудың және жүргізудің негізгі теориялық-әдіснамалық және этикалық принциптерін біледі; — педагогикалық процесті құрудың ерекшелігін, құрылымы мен модельдерін біледі. Жеке тұлғаның жағдайларын, жеке ерекшеліктері мен психофизикалық мүмкіндіктерін ескере отырып, білім беру процесін құра алады; – жеке тұлғаны әлеуметтендіру жағдайында тәрбие процесін құра алады; педагогикалық ақпаратты талдау және өңдеу дағдыларын меңгереді

Қазақстан Республикасы Конституциясының және басқаруды және бизнесті ұйымдастыру мәселелеріне қатысты заңнаманың негізгі ережелері мен нормативтік талаптарын білуді біледі; – халықаралық сапа стандарттарын білу. Басқарушылық қызмет пен бизнес тиімділігінің әлеуметтік, экологиялық және техникалық экономикалық көрсеткіштерін анықтау әдістерін тәжірибеде қолдана алады. Қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалана отырып ақпарат алуды, өңдеуді және беруді меңгерген.

Ғылыми зерттеу әдістемесін біледі. Қазақстан Республикасының көлік секторындағы Ғылым туралы түсінік. Соңғы элементтер және элементтермен негізгі операциялар қауіпті және зиянды факторларды анықтайды және олардың әсерін талдайды, қауіпсіз өмірді қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын меңгереді. Қоршаған әлем туралы тұтас ғылыми білім жүйесін меңгерген, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде бағдарлай алады. Экологиялық проблемаларды шешу үшін экологиялық тепе – теңдікті сақтауды көздейтін және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін, электр және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық құрылғылардың жобалары мен конструкциялары туралы инженерлік әдістер мен заманауи ғылыми білімді қолданады. Кәсіби қызметте еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарын сақтайды.

Процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориялары мен тәсілдерін сыни тұрғыдан талдай алады. Ғылыми-техникалық міндеттерді шешуде идеяларды қалыптастырудың заманауи әдістерін меңгерген. Ақырлы элементтер әдісін біледі (МКЭ). Соңғы элементтер және элементтермен негізгі операциялар. Біледі: күрделі инженерлік мәселелерді шешу үшін әртүрлі пәндер бойынша алған білімдерін біріктіре алады. Ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды бастапқы дамыту және қолдану үшін алған білімдерін пайдалану дағдыларын меңгерген.

Көлік құрылыстарының түрлері мен мақсатын және оларды қосымша жайластыруды біледі; көлік құрылыстарын жобалау мен есептеудің заманауи әдістері, көлік құрылыстарын жөндеудің күрделі кешендерін тағайындау критерийлері. Әр түрлі факторлардың әсерін ескере отырып, көлік құрылыстарын жобалауды және есептеуді біледі. Көлік құрылыстарының конструкцияларын таңдау және техникалық-экономикалық негіздеу дағдыларын меңгерген.

Көлік құрылыстарына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстардың түрлері мен технологияларын; көлік құрылыстарын күрделі жөндеу кешендерін тағайындау өлшемдерін біледі. Алған білімдерінің негізінде өз бетінше шешім қабылдай білу. Теміржол көлігі саласында ғылыми-техникалық ақпаратты іздеудің және пайдаланудың ұтымды тәсілдерін меңгерген.

Көлік құрылыстарының түрлері мен мақсатын және оларды қосымша жайластыруды біледі; көлік құрылыстарын жобалау мен есептеудің заманауи әдістері. Әр түрлі факторлардың әсерін ескере отырып, көлік құрылыстарын жобалауды және есептеуді біледі. Жобаның негізгі және қосымша техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. Көлік құрылыстарының конструкцияларын таңдау және техникалық-экономикалық негіздеу дағдыларын меңгерген.

Операциялық менеджмент жүйелерін, өндірісті басқару процесін, оның мазмұны мен сипаттамаларын; басқару шешімдерін қабылдау әдістерін; көшбасшылық стилін біледі. Компанияның операциялық қызметін ұйымдастыруды дамыта алады. Операциялық қызметті талдау әдістерін; талдау нәтижелері негізінде УР әзірлеу және қабылдау әдістерін меңгерген

Білім беру ұйымының оқытушысы, жетекші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми-зерттеу зертханасының бастығы, зертхана меңгерушісі, зерттеуші, өндірістік ұйымның (кәсіпорынның) бірінші басшысы, өндірістік ұйым (кәсіпорын) басшысының орынбасары, өндірістік ұйымның (кәсіпорынның) бас инженері, өндірістік ұйымның (кәсіпорынның) құрылымдық бөлімшесінің басшысы (кәсіпорындар), өндірістік ұйымның (кәсіпорынның) құрылымдық бөлімшесі басшысының орынбасары, менеджер, инженерлік-техникалық қызметкер.

Жоғары білікті мамандарды даярлау үшін жоғары мектептің талаптарына сәйкес бүгінгі таңда қуатты зертханалық база болуы қажет. Кафедрада мамандық пәндері бойынша мамандандырылған зертханалар бар. Мәселен, мысалы, Санкт-Петербург телекоммуникация университетімен Достық, ғылыми және әдістемелік байланыстар орнатылып, белсенді қолдау тапты. Бонч-Бруевич. Бұл ынтымақтастықтың нәтижесі арнайы пәндер бойынша зертханалық жұмыстарды орындау үшін Бақылау-өлшеу аппаратурасы бар 8 әмбебап стенд орнату болып табылады.

Кафедра академиялық ұтқырлық және қос дипломды білім беру бағдарламасы аясында Мәскеу байланыс және ақпарат техникалық университетімен (МТУСИ) және Мәскеу мемлекеттік Байланыс жолдары университетімен (МИИТ), қазіргі РУТ (МИИТ), Варна техникалық университетімен (Польша)ынтымақтасады

«Көлік құрылыстары» кафедрасы «ҚТЖ — жол дистанциясы»АҚ филиалдары,»Орман қорғау екпелері дистанциясы»,»Рельс дәнекерлеу поездары», «ҚТЖ «ҰК» АҚ филиалы » Магистральдық желілер (НЖС)», «Жол жөндеуші» АҚ, «Теміржол жөндеуші» АҚ-жол машина станциялары сияқты компаниялармен белсенді ынтымақтастық орнатқан. «Құрылыс инженериясы» кафедрасы Қазавтожол Алматы ҰК АҚ, «ҚазжолҒЗИ» АҚ, «ҚТЖ — Жүк тасымалы»АҚ филиалдары сияқты компаниялармен ынтымақтасады.

Магистранттар Қазақстанның жетекші компанияларында – Қазавтожол Алматы ҰК АҚ, «ҚазжолҒЗИ»АҚ-да тәжірибенің барлық түрлерінен өтеді,

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ филиалдары. Практикадан өтудің артықшылығы-қаладан тыс студенттер осы компаниялардың филиалдары бар бүкіл Қазақстан бойынша өздерінің тұрғылықты жері бойынша практикадан өте алады.

қарастырылмаған.

Приемная комиссия