Академия логистики и транспорта
Солоненко Владимир Гельевич

Солоненко Владимир Гельевич

Профессор, Техника ғылымдарының докторы, «Көлік» мамандығы бойынша ЖАК профессоры

Email: v.solonenko@alt.edu.kz

orcid

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1980-1984 жж., КазПромНИИ жобасы, инженер;
1984-2020 жж., М. тынышбаев атындағы ҚазККА, зертхана меңгерушісі, МНС, СНС, ассистент, аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, профессор;
2021 ж- осы уақытта, ЛжКА, профессор.

Білім

1980 жылы «Вагон жасау және вагон шаруашылығы» мамандығы бойынша АЛКИИ бітірді;
30.09.2004 ж., «Темір жол, темір жолдарды іздестіру және жобалау» мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы;
21.04.2006 ж., «Көлік»мамандығы бойынша ЖАК профессоры.

Ғылыми жобаларға қатысу

Жылжымалы құрам мен жолдың өзара әрекеттестігі, рельстік көліктің динамикасы; «Қазақстанның қарапайым және сейсмикалық қауіпті аудандарында метрополитеннің станциялық тоннельдерін салудың арнайы технологияларын қолдануды ғылыми негіздеу» жобасын орындаушы ретінде қатысты, 2012 жылдан 2014 жылға дейін – ҚР БҒМ тапсырыс берушісі, өткізу орны Алматы қ., ҚР БҒМ ИММаш, елдің зияткерлік әлеуеті, приоритет: жаратылыстану ғылымдары саласындағы іргелі зерттеулер.

Жарияланымдар

1. Modeling of dynamic characteristics of freight car withoptimized parameters of wedge-type shock absorber. Journal of Vibroengineering JVE, 2017, Volume 19, Issue 2, рages 1197-1213 ISSN 1392-8716 DOI https://doi.org/10.21595/jve.2017.16901
(ISI Thomson Reuters Impact Factor 0,384).
2. The calculation of free oscillations of an anisotropic three-dimensional array of underground structures. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN 2224-5278, volume 2, Number 422 (2017), pages 175-184.https://doi.org/ 10.32014/2019.2518-170X.19 SCOPUS, ISI Clarivate Analytics indexing.
3. Some aspects of the experimental assessment of dynamic behavior of the railway track. Journal of theoretical and applied mechanics Volume 55, Issue 2, pages 421-432, Warsaw 2017, DOI: 10.15632/jtam-pl.55.2.421 http://ptmts.org/jtam/index.php/ jtam/issue/current/showToc (ISI Thomson Reuters Impact Factor 0,679).
4. Determination of rail voltages after impact of mobile composition. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN 2224-5278, volume 5, Number 425 (2017), pages 262-269.
https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.19.
5. The method of limiting speed when passing turnouts of railway vehicles with bogies of model zk1. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN 2224-5278, volume 1, Number 433 (2019), pages 151-162. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.19.
6. Stresses in elements of metal railway bridges under the action of the crew. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN 2224-5278, volume 2, Number 434 (2019), pages 159-165. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.19.
7. Influence of appendix point load training on magnitude of side power. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN 2224-5278, volume 2, Number 440 (2020), pages 148-155.https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.19.
8. Modeling the influence of the article device on dynamic indicators of freight wagons. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN 2224-5278, volume 5, Number 443 (2020), pages 181-187. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.19.
9. Study of stability of a tank-container with a filled liquid at longitudinal oscillations. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN 2224-5278, volume 6, Number 444 (2020), pages 228-235.https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.19.
10. Application of linear asynchronous motors for high-speed ground transport. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN 2224-5278, volume 2, Number 446 (2021), pages 31-36. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.19.

Приемная комиссия