Академия логистики и транспорта
Сарсенбаева Фарида Габитовна

Сарсенбаева Фарида Габитовна

Ассистент-преподаватель, магистр педагогических наук

Email: 

Профессиональная биография

2020 сентябрь КазАТК, ассистент преподаватель

Образование

КазНПУ им.Абая факультет – переводческое дело, специализация-переводчик, 2010-2013
КазНТУ им.Каныш Сатпаева факультет – машиностроение, специализация-машиностроение, 2013-2017
КазГосЖенПУ, факультет – филология и мировые языки 2017-2019

Публикации

1.Қазақ тіліндегі антропоцентрлік мақалдар- ұлы дала өркениетінің құндылығы.Қазақстанның ғылымы мен өмірі №4 (80)2019 Астана қаласы ККСОН МОН РК 227-232 беттер.
2.Қазақ және орыс тілдеріндегі антропоцентрлік мақалдардың семантикасын салыстырмалы зерттеу проблемалары.Қазақстанның ғылымы мен өмірі . №4 2020 Алматы қаласы (ККСОН МОН РК) 284-288 беттер.
3.Когнитивные модели концепта «Культ»«Л.Н.Гумилев ат. Евразия Ұлттық университетінің Хабаршысы. 2020 №3 қазан. Серия Филология (ККСОН МОН РК) 192-198 беттер.
4.Антропоцентрлік мақал- мәтелдердегі топонимикалық көріністер.Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №10/1 (141)2020 (ККСОН МОН РК) Қараша. Алматы қаласы.
5. «Жаратушы күштер» концептісіне байланысты тілдік құрылымдар. «ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТІ» ХАБАРШЫСЫ. Филология сериясы № 3 (2020) Павлодар 376-383 беттер.
6.Антропоцентрлік мақал-мәтелдердің зерттелу тарихы.Әл-ФАРАБИ атындағы Қазақ Ұлттық университеті.
7.Формирование коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза на основе научно-популярных текстов.Международный журнал экспериментального образовние научный журнал 2016 год №10 часть1 стр 16-18 (Импакт фактор).
ХАБАРШЫ, ТАРИХ СЕРИЯСЫ № 3 (102) қыркүйек 2021 (ККСОН МОН РК)

Приемная комиссия