Select Page

24-ші мамыр 2022жылы сағат 14.00-де ауд.5101 Логистика және көлік академиясының «Автокөлік құралдары және өмір-тіршілік қауіпсіздігі»кафедрасының 6D071300-«Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығының докторанты Камзанов Нурбол Садыкановичтің докторлық диссертациясы бойынша ғылыми семинар өтеді. Ғылыми семинар ашық түрде онлайн/офлайн форматта болады.

Сілтеме:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGwqBqm4ZvL2S7RhYptZV9LQbYvMdan9yw79laHnBiJI1%40thread.tacv2/1652982551860?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%228fc2a5ee-6b1a-47df-97c0-3f6d776ab420%22%7d

Диссертация тақырыбы «Оңтүстік Қазақстанның жазғы жоғары температуралары жағдайында жол төсемдерінде колеяның түзілуін жөндеуге арналған автоматтандырылған фрезаларды координаттық тұйықтаудың әдістері»

Отандық ғылыми кеңесші: профессор ЛКА, Козбагаров Рустем Ашимович, Қазақстан, Алматы.

Шет елдік ғылыми кеңесші: т.ғ.д., профессор, Кочетков Андрей Викторович, Рессей, Москва.

Приемная комиссия