Select Page

27.04.2022 жылы сағат 15: 00-де онлайн форматта қонақ дәрісі өтеді. Тақырыбы: қаржыны басқару және сандық технологиялар

Асхат Серікбекұлы – UP Consulting консалтингтік компаниясының директоры, технологиялық стартаптарға машықтанушы инвестор, сандық басқару технологиялары саласындағы зерттеуші.

Конференцияға қосылу https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ1ZDE4OTMtMWIwZS00MjYyLWIzYmYtNWMwY2ExN2YxZDY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%227f4b6b83-0fc5-4f46-922a-d2b51cb47860%22%7d

Приемная комиссия