Select Page

Құрметті бакалавриат, магистратура және докторантура түлектері!

2022 жылғы 24 маусымда сағат 15: 00-де жас мамандарды(магистратура, докторантура және бакалавриат түлектері) жұмысқа бөлу бойынша оффлайн/онлайн отырыс өтеді.

Әдістемелік қамтамасыз ету және мансап бөлімі (2601) студенттердің келуін қамтамасыз етуді сұрайды.

Сілтеме :  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY3NWM2M2UtZjVjMS00MTE2LWFmOTUtMmVjOWM4NThhNDQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22e201bdaa-ef74-40f7-8f0a-eeaa1fbea2e4%22%7d

Приемная комиссия