Select Page

Нормативтік құжаттар

2023-2024 оқу жылында студенттер үйінде тұру бағалары
Ішкі тәртіп ережелері

1. Академиядағы барлық қызметтің жұмыс тәртібі – сағат 8:30-дан 17:30-ға дейін. Түскі үзіліс – сағат 13:00-ден – 14:00 дейін.

Оқу сабақтары сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі. Бірінші кезектегі сабақтар сағат 8:30-да, ал екінші кезектегі сабақтар сағат 13:30-да басталады. Түскі үзіліс – сағат 12:30-дан – 13:30 дейін.

Оқу ғимараттарына қатаң түрде жеке бірегей карточкалар (электронды карточкалар) бойынша кіреді.

Сабақ уақытында барлық дәрісханаларда тыныштық пен тәртіп қамтамасыз етілуі тиіс. Қоңырау соғылғаннан кейін білім алушылардың аудиторияға кіруіне тыйым салынады.

Академия ғимараты ішінде сыртқы және бас киіммен жүруге, қатты сөйлеуге, шулауға, сабақ уақытында дәлізде жүруге, шылым шегуге, спирттік ішімдіктер ішуге, есірткілік заттарды қолдануға және басқа да қоғамға жат іс-әрекеттерге тыйым салынған.

Форс-мажорлық жағдайларда (карантин, пандемия, ТЖ, ТЖ және т.б.) Академияның барлық қызметтерінің толық қашықтан және аралас оқыту форматындағы жұмыс режимі әлеуметтік дистанциялауды қамтамасыз етуді және ішкі тәртіп Ережелерімен (РИ-КазАТК-40), аудиторияларда білім алушыларды орналастыру ережелерімен (РИ-КазАТК-82), Студенттер үйінде білім алушылардың тұру ережелерімен (РИ-КазАТК-83), академияға қызметкерлердің, ПОҚ-ның және білім алушылардың кіру ережелерімен (РИ-КазАТК-84),), Санитарлық-эпидемиологиялық режимді қамтамасыз ету регламенттері (ЭТҚ) (РИ-КазАТК-86) арқылы анықталады.

2. Білім алушылардың құқықтары:

1) мамандықтардың жалпыға міндетті стандарттары шеңберінде білім алу;

2) жеке траектория шеңберінде оқу;

3) өзінің қабілеті мен қажеттігіне сай қосымша білім беру қызметтерін пайдалануға, оқу жоспарына сәйкес балама курстарды таңдау;

4) ҚазККА және ҚР Білім және Ғылым министрлігінің нормативті құжаттарымен белгіленген тәртіпке сәйкес оқуға қайта қабылдануға, бір оқу орнынан басқа оқу орнына немесе бір мамандықтан басқа мамандыққа ауысу;

5) ҚазККА-ның кітапханасы мен техникалық орталықтарының ақпараттық ресурстарын тегін пайдалану;

6) «Платонус» ААЖ-да орналастырылған барлық оқытылатын пәндер бойынша пәндердің жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабустарды) тегін пайдалануға»;

7) өзінің көзқарасы мен пікірін еркін білдіру.

3. Білім алушылардың міндеттері:

1) таңдаған мамандық бағыттары бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру;

2) «Платонус» ААЖ-қа жеке оқу жоспарын уақтылы кіргізу;

3) оқу пәндері бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламаларымен белгіленген барлық оқу сабақтарының түрлерін уақытылы орындау;

4) сабақтарға күнделікті қатысу;

5) ауырып қалу себебінен сабаққа қатыспау жағдайында, анықтаманы дер кезінде ұсыну;

6) сабақтарға кешікпеу;

7) оқу-әдістемелік әдебиеттер мен мүліктерге ұқыпты қарау;

8) академия ғимараты ішінде ҚазККА-ның ішкі тәртіп ережелерін ұстану;

9) ұқыпты және міндетті болу;

10) курстастарымен,оқытушылармен және академия қызметкерлерімен жақсы қарым-қатынаста болу;

11) сабаққа іскери киіммен келу;

12) сабақ уақытында ұялы телефондарды өшіру;

13) өз денсаулығының қамын ойлау, рухани және денсаулығын жетілдіруге ұмтылу.

Қашықтықтан және аралас оқыту форматында (форс-мажорлық жағдайларда: карантин, пандемия, ТЖ, ТЖ және т.б.):

– сабақтарды өткізу кезінде on-line және/немесе off-line оқыту форматы мен деңгейіне қарамастан оқытушы білім алушылардың сабаққа қатысуын тікелей «ҚазККА» АҚ базасында оқу материалдарына қол жеткізу ретінде қолданылатын «Platonus» ААЖ платформасында «білім алушылардың сабаққа қатысуын есепке алу»журналында рұқсаттаманы көрсете отырып есепке алады. Сабақта оқушы үнемі болмаған жағдайда оқытушы факультет деканының атына баянат жазады;

– қашықтықтан және аралас оқыту форматтарында онлайн-сабақтарды өткізу кезінде білім алушылардың сабаққа қатысуын оқытушы әрбір білім алушының аккаунтынан ағынның бейнетрансляциясы негізінде, сондай-ақ пайдаланылатын платформаға қарамастан онлайн-сессияға қатысушылардың іс-әрекеттері туралы деректер (логиндер) бойынша ескереді. Білім алушымен пайдаланылатын платформа немесе сервис құралдарымен тұрақты байланыс болмаған жағдайда оқытушы білім алушының сабақтан босатылуын дәлелсіз себептермен тіркейді;

– онлайн-сабақтарды өткізу кезінде білім алушылар визуалды және сөйлеу этикетін сақтауға міндетті, атап айтқанда: ұқыпты сыртқы келбетке қойылатын талаптарды сақтауға, бір-біріне «сіз» деп жүгінуге, дененің ашық бөліктерін, әдепсіз, арандатушылық немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзатын бейнелерді, оның ішінде киім мен фонда көрсетуге жол бермеуге, осы курс бойынша білім алушы болып табылмайтын адамдарды трансляцияға тартпауға, үй жануарларын көрсетпеуге, кез келген өзге де іс-әрекеттер жасамауға, сабақтың немесе академиялық сипаттағы басқа іс-шараның қалыпты барысын бұзбауға міндетті. Білім алушы көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда оқытушы немесе академиялық әкімшілік өкілеттіктерге ие кез келген өзге тұлға білім алушының осы сабаққа/іс-шараға қол жеткізуін тоқтатуы немесе бұғаттауы және сабақты дәлелсіз себеппен өткізіп алу фактісін тіркеуі тиіс. Аталған ережелерді бұзу сипатына байланысты «ҚазККА» АҚ басшылығы білім алушылардың жауапкершілігін қарау жөніндегі тәртіптік кеңесте (РИ-КазАТК-38) және оқытушыға қатысты-персонал мәселелері жөніндегі тәртіптік комиссияда (РИ-КазАТК-37) білім алушыларға қатысты қалыптасқан жағдайды қарау туралы шешім қабылдайды.

Білім беру қызметін ұйымдастыру үшін «ҚазККА» АҚ білім беру порталының негізгі платформалары:

– «Platonus» ААЖ бакалавриат, магистратура және докторантура үшін off-line режимінде;

– on-line режимінде негізгі – FreeConferenceCall (вебинарлар өткізу), ал негізгі платформа істен шыққан жағдайда – ZOOM.

Қорытынды аттестация

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ НА 2022-23 УЧ.ГОД

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ НА 2022-23 УЧ.ГОД

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ВЫНОСИМЫХ НА АТТЕСТАЦИОННЫЙ (КОМПЛЕКСНЫЙ) ЭКЗАМЕН В 2022-23 УЧЕБНОМ ГОДУ

График проведения итоговой аттестации бакалавров в 2022-23 уч.году (весенний период)

График проведения итоговой аттестации очной ускоренной формы обучения

График проведения итоговой аттестации (комплексный экзамен) бакалавров в 2022-2023 учебном году (зимний период) ДОТ

АТТЕСТАТТАУ (КЕШЕНДІ) ЕМТИХАНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

6В06209 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар ДОТ

6В06209 Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар

6В07116-Вагондар

6В07117 Локомотивтер

6В07118 Теміржол және жол машиналары

6В07119 Автомобильдер және автомобиль шаруашлығы

6В07120 Автоматтандыру және басқару

6В07121 Электр энергетикасы

6В07128 Темір жол және жол шаруашылығы

6В07130 Автомобиль жолдары және аэродромдар

6В11326 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану

6В11330 Көліктік логистика

АТТЕСТАЦИЯЛЫҚ (КЕШЕНДІ) ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ

6В06209 Радиотехника электроника ДОТ

6В06209 Радиотехника электроника(күндізгі)

6В07116 Вагондар

6В07117 Локомотивтер

6В07118 Теміржол және жол машинлары

6В07119 Автомобилдер және автомобиль шаруашылығы

6В07120 Автоматтандыру және басқару

6В07121 Электр энергетикасы

6В07128 Темір жол және жол шаруашылығы

6В07130 Автомобиль жолдары және аэродромдар

6В11326 Тасымалдауды, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру

6В11330 Көліктік логистика

Мемлекеттік грантты тағайындау ережелері

Жылына 2 рет ҚР БҒМ бос білім беру гранттарын ұсынады, бұның негізгі шарты студенттердің жақсы үлгерімі болып табылады. Қысқы және жазғы сессиядан кейін (ағымдағы жылдың 10 қаңтарына және 10 шілдеге дейін) студенттер ҚР БҒМ министрі атына жазылған өтінішін, транскрипттен көшірмені, жеке куәліктің көшірмесін деканаттарға ұсынады.

Білім беру гранттарын тағайындау ережесі

Стипендия туралы ақпарат
Информация о государственной стипендии на I полугодие 2023-2024 уч.года
Уровень образования Размеры стипендии Институт «Автоматизация и телекоммуникации» Институт «Транспортная инженерия» Институт «Логистика и управление» Общее количество стипендиатов в процентах, %
Докторантура обычная 2 1 4 7 100
Магистратура обычная 6 19 24 49 96
надбавка 15% 0 0 3 3
Бакалавриат обычная 1167 1022 100 2289 73
надбавка 15% 3 7 14 24
надбавка 30% 7 4 1 12
надбавка 75% 3     3
надбавка 15% и 30%     1 1
Президентская стипендия   1   1
Итого по Академии 2389  
Информация о государственной стипендии на I полугодие 2022-2023 уч.года
Уровень образования Размеры стипендии Институт «Автоматизация и телекоммуникации» Институт «Транспортная инженерия» Институт «Логистика и управление» Общее количество стипендиатов в процентах, %
Докторантура обычная 2 1 8 11 100
Магистратура обычная 4 22 23 49 95
надбавка 15% 2 2 4 8
Бакалавриат обычная 824 567 106 1497 78
надбавка 15% 8 13 9 30
надбавка 30% 5 2 2 9
Информация о государственной стипендии на I I полугодие 2022-2023 уч.года
Уровень образования Размеры стипендии Институт «Автоматизация и телекоммуникации» Институт «Транспортная инженерия» Институт «Логистика и управление» Общее количество стипендиатов в процентах, %
Докторантура обычная 2 1 8 11 100
Магистратура обычная 9 22 26 57 92
надбавка 15% 1 3 6 10
Бакалавриат обычная 495 379 102 976 52
надбавка 15% 7 11 11 29
надбавка 30% 4 2 2 8
надбавка 75% 1 1
2022 жылғы шығарылған ЛжКА дипломы формасының сипаттамасы

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес, 2021 жылдан бастап «Логистика және көлік академиясы» өз үлгісіндегі дипломдар береді. Дипломдардың дизайнында «Логистика және көлік академиясы»   логотипі бар, дипломдарды дайындауда қорғаныш су белгілері бар арнайы қағаз қолданылады.

Дипломдар ҚР Білім және ғылым министрлігінің талаптарына сәйкес келеді, онда білім беру бағдарламасының атауы, бітіруші туралы деректер мен оқу формасы көрсетіледі. Дипломдарға академия басшысы – «Логистика және көлік академиясы» президент-ректоры қол қояды. Дипломды беру кезінде бірегей сәйкестендіру нөмірі белгіленеді, оны ҚР Білім және ғылым министрлігі қалыптастырады, бұл нөмір Ұлттық білім беру деректер қорында сақталады, бұл оның түпнұсқалығын анықтауға мүмкіндік береді.

Бакалавр дәрежесі берілген жоғары білім туралы диплом (үлгі 1)

Бакалавр дәрежесі берілген үздік жоғары білім туралы диплом (2 үлгі)

Магистр дәрежесі берілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом (үлгі 3)

Дипломдарда білім сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз агенттік – IQAA логотипі бар, ол дипломдық дайындық сапасының ESG талаптарына және Зальцбург принциптеріне сәйкестігін растайды.

Дипломның алдыңғы жағында ортасында жағында академияның атауы бейнеленген және ЛжКА логотипі бар.

Диплом үш тілде толтырылады

Диплом келесі түрде толтырылады:

– колонтитулда  ЛжКА логотипі орнатылған;
– QR коды төменгі оң жақ бұрышта, IQAA логотипі сол жақ бұрышта орнатылған;
– «жоғары оқу орнының толық атауы» бірінші жолында «Логистика және көлік академиясы» АҚ ресми атауы көрсетіледі;
– «Аттестаттау комиссиясының шешімі» деген жолда Аттестаттау комиссиясының күні, хаттамасының нөмірі көрсетіледі;
– оқуын аяқтаған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін «тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)» деген жолда жеке басын куәландыратын құжаттағы (немесе оны алмастыратын құжаттағы) жазбаға сәйкес толық жазылады;
– шетелдік азаматтың «тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)» жолында шетелдік төлқұжат деректеріне сәйкес жазылады;
– «ғылыми дәреже беріледі» жолында – берілген бакалавр / магистр дәрежесі;
– «мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды мен атауы» жолында код, мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының атауы көрсетіледі;
– «оқыту формасы» жолында оқыту формасы көрсетіледі. Студенттер қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып, білім беру бағдарламалары пәндерінің 50% -дан астамын игергенде, «білім беру нысаны» жолында «қашықтықтан білім беру технологияларын қолданумен» сәйкес белгісі көрсетіледі;
– нысанда берілген дипломның сериясы мен нөмірі, Алматы қаласы, бланктің берілген күні көрсетіледі: күні (цифрмен), ай (сөзбен) және жыл (төрт таңбалы цифрмен),бланкілердің тіркеу нөмірі тіркеу журналындағы нөмірмен сәйкес.

Бланкілердегі «Логистика және көлік академиясы» АҚ басшысының қолы қара пастасы бар шарикті қаламмен бекітілген. «Логистика және көлік академиясы» АҚ мөрі мөр белгіленген орынға қойылады.

Білімі туралы үш тілде жеке үлгідегі диплом қосымшасы (транскрипт) келесі түрде толтырылады:

Алдыңғы жағында:
– тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) толық көрсетіледі;
– бітірушінің туған күні
– «Алдыңғы білім туралы құжат» жолында адам «ЛжКА» АҚ -на тіркелген білім туралы құжаттың атауы, құжаттың нөмірі мен берілген жылы көрсетіледі. Егер алдыңғы білім туралы құжат шетелде алынған болса, оның атауы мемлекеттік, орыс және басқа тілдерге аудармада және осы құжат берілген елдің атауында көрсетіледі;
– «Тіркелген» және «Аяқталған (а) оқу» жолдарында, қабылданған жылы мен бітірген жылы, сондай -ақ осы адам оқуға түскен оқу орнының толық атауы және «Логистика және көлік академиясы» АҚ және аяқтаған оқу орны;
– «Берілген академиялық кредиттердің жалпы саны – ECTS» жолында – кредиттер саны цифрмен көрсетіледі;
– «Оқытудың орташа өлшенген бағасы (GPA)» деген жолда – барлық оқу кезеңіндегі орташа балл сандармен көрсетіледі;
– «Кәсіби практика» жолында практика түрлерінің атауы, академиялық кредиттер саны көрсетіледі – ECTS, бағалар (әріптік эквивалентте, баллмен және дәстүрлі (сөзбен);
– «Қорытынды аттестаттау» жолында мемлекеттік емтихандар пәндерінің атауы, академиялық кредиттердің саны – ECTS, бағалар (әріптік баламамен, балмен және дәстүрлі (сөзбен) көрсетіледі);
– «Диссертациялық жобаның / жұмыстың орындалуы мен қорғалуы» жолында дипломдық жұмыстың / жұмыстың немесе диссертацияның тақырыбы, академиялық кредиттердің саны – ECTS, бағалар (әріптік баламамен, баллмен және дәстүрлі (сөзбен) көрсетілген;
– «Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі» деген жолда деңгей сандармен көрсетіледі: бакалавр үшін – 6, магистратураға – 7;

Ішкі жағында:
– «теориялық дайындық» жолында нөмір, пән коды, пән атауы, академиялық кредит саны – ECTS. Бағалау (сөзбе -сөз эквивалентте, ұпаймен және дәстүрлі (сөзбен);
– «Теориялық білім кредиттері саны» және «теориялық оқудың ECTS кредиттері саны» деген жолда – теориялық оқудың кредит саны цифрмен көрсетіледі;
– «Аттестаттау комиссиясының шешімімен» деген жолда хаттаманың нөмірі мен күні сандармен көрсетіледі;
– «Берілген (тағайындалған)» жолында дәреже / біліктілік көрсетіледі;
– «Мамандық және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша» деген жолда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды мен атауы көрсетіледі.

Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттың қосымшасына «Көліктік логистика академиясы» АҚ бірінші басшысы – президент -ректор қол қояды. Білім беру мекемесінің мөрі мөр белгіленген орынға қойылады. Дипломға қосымшасыз жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді аяқтағаны туралы диплом қосымшасыз жарамсыз.

 

Үлгі №1

 

Үлгі №2

 

Үлгі №3

Приемная комиссия