Select Page

Құрметті әріптестер мен ЛжКА студенттері!

2022 жылы 17 наурызда, сағат 16:00де

«Ағылшын тілінде қашықтықтан оқытудың оң және теріс жақтары»

тақырыбында онлайн – мастер-класс өткізіледі.

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah1SUsSGeLI_uLWQVeKy3_dTlP_XKLcmP3KliKjUlYU81%40thread.tacv2/1646998772353?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22582d6228-9664-4403-9398-e2df0bc24de6%22%7d

 

Приемная комиссия