Select Page

2023 жылдың 10-шы қарашасында Астана уақыты бойынша сағат 15.00 Логистика және көлік академиясының «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікті пайдалану» кафедрасында (ауд. 5508) 6D090100-«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығының докторанты Орунбеков Мақсат Багыбаевичтың докторлық диссертациясын талқылау кафедрасының кеңейтілген отырысы өтеді. Кеңейтілген отырыс ашық режимде онлайн/офлайн форматта өтеді.

Сілтеме:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZkM2Y4MGQtMzkxOC00YTJmLWFhYmUtYzBkYzQ4NzhmZmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22e201bdaa-ef74-40f7-8f0a-eeaa1fbea2e4%22%7d

Диссертациялық жұмыстың тақырыбы: «Реттеудің координаталық тәсілімен пойыздардың қозғалысын ұйымдастырудың оңтайлы-қауіпсіз моделін әзірлеу»

Отандық ғылыми кеңесші: Телтаев Бағдат Бұрханбайұлы, т.ғ.д., профессор, ҚР Ұлттық Инженерлік академиясының және халықаралық көлік академиясының академигі, Алматы қ., Қазақстан

Шетелдік ғылыми кеңесші: Jörn Pachl, т.ғ.д., профессор, Брауншвейг техникалық университеті, Брауншвейг, Германия.

Приемная комиссия